Algemene voorwaarden - 010 Logistics (9-8-2018)


1. Definities

1.1 In deze Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

Cliënt”: een natuurlijke of rechtspersoon die met 010 Logistics een Overeenkomst wenst te sluiten of heeft gesloten;

Overeenkomst”: een overeenkomst voor de uitvoering van diensten en/of levering van producten door 010 Logistics;

Overmacht”: gebeurtenis buiten de wil of schuld van 010 Logistics en die 010 Logistics niet kon voorzien, waardoor 010 Logistics zijn overeenkomst onmogelijk kan nakomen;

Schriftelijk”: onder schriftelijk wordt ook verstaan “langs elektronische weg”;

Voorwaarden”: deze Algemene voorwaarden;

010 Logistics”: eenmanszaak 010 Logistics, handelsregisternummer 694104532. Algemeen

2.1 Wanneer 010 Logistics en Cliënt een schriftelijke overeenkomst aangaan geldt deze als vervanging van alle eerder gedane voorstellen, correspondentie en/of andere mondelinge/schriftelijke afspraken.

2.2 De (elektronische) administratie van 010 Logistics geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van tot stand gekomen overeenkomst met Cliënt.

2.3 Tenzij anders overeengekomen zal Cliënt direct na aflevering het factuurbedrag contant aan 010 Logistics voldoen. Indien blijkt dat Cliënt direct na aflevering niet beschikt over voldoende contanten om de betaling te voldoen, wordt er door Cliënt per direct giraal betaald.

2.4 010 Logistics hanteert een standaard werkgebied binnen 15 kilometer afstand van standplaats op Oostmolenwerf 120C, 3011TL, Rotterdam. Binnen dit werkgebied worden geen voorrijkosten gerekend.

 

3. Wijzigen/annuleren

3.1 Cliënt kan de overeenkomst met 010 Logistics schriftelijk en per telefoon en zonder opgave van reden kosteloos annuleren tot 24 uur voorafgaand aan het ophalen of bezorgen van de goederen.

3.2 In geval van een opzegging van de overeenkomst na het verstrijken van de termijn zal 010 Logistics aan Cliënt annuleringskosten a ten minste €25,00 of 20% van de afgesproken prijs (indien van toepassing).

3.3 In geval van overmacht heeft 010 Logistics het recht schriftelijk en per telefoon en zonder opgave van reden de overeenkomst voor aanvang te annuleren op ieder willekeurig moment.

 

4. Bijzonderheden

4.1 Indien normale levering niet mogelijk blijkt, doordat de omstandigheden ter plekke of de conditie van het te vervoeren goed dit niet toestaan, is het niet de verantwoordelijkheid van 010 Logistics om aanpassingen aan omstandigheid of goed te maken om levering wel mogelijk te maken. Cliënt is gehouden aan betaling van de in overeenkomst bedongen prijs. Eventuele meerkosten komen voor rekening van Cliënt.

4.2 Objecten zwaarder dan 75 kilo dienen vooraf door Cliënt altijd specifiek aangemeld te worden, met vermelding van het (geschatte) gewicht, teneinde 010 Logistics in staat te stellen hier (eventueel) speciale maatregelen voor te treffen.

4.3 Objecten langer dan 2 meter dienen vooraf door Cliënt altijd specifiek aangemeld te worden, met vermelding van de (geschatte) afmeting, teneinde 010 Logistics in staat te stellen hier (eventueel) speciale maatregelen voor te treffen.

4.4 Objecten met een waarde van meer dan EUR 500 dienen voorafgaand aan de overeenkomst specifiek bij 010 Logistics te worden gemeld met daarbij vermelding van de geldelijke waarde, teneinde 010 Logistics in staat te stellen adequate maatregelen te treffen. Bovendien heet 010 Logistics het recht objecten met een waarde van meer dan EUR 500 niet te vervoeren en/of te verplaatsen.

4.5 Demontage en montage van meubels geschiedt op risico van Cliënt en dient op voorhand gemeld te worden.

 

5. Aansprakelijkheid 010 Logistics

5.1 De aansprakelijkheid van 010 Logistics, van de personeelsleden van 010 Logistics, van de eigenaren van 010 Logistics en van de personen voor wie 010 Logistics verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, wordt:

a) in alle gevallen uitgesloten, behalve voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van het hoogste leidinggevende personeel van 010 Logistics; en

b) indien 010 Logistics desalniettemin aansprakelijk mocht worden geacht, beperkt tot vergoeding van schade aan zaken en persoonsschade, dit tot maximaal de transactiewaarde van de Overeenkomst. In alle gevallen, uit welke hoofde dan ook, is de totale aansprakelijkheid van 010 Logistics beperkt tot maximaal EUR 500.

5.2 010 Logistics verplicht zich de door Cliënt aangegeven, en in de overeenkomst opgenomen, goederen beschermd te verpakken, tenzij specifiek is afgesproken dit na te laten, waarmee aansprakelijkheid voor 010 Logistics vervalt.

5.3 De door Cliënt opgegeven helpers zijn in staat volledig te helpen bij de uitvoer van de overeenkomst en handelen tijdens de uitvoer van de overeenkomst ook uitsluitend in dienst van de overeengekomen afspraken.

5.4 010 Logistics is niet aansprakelijk voor het opvolgen van handelingen op nadrukkelijk aangeven van Cliënt.

5.5 010 Logistics is niet aansprakelijk voor bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van het ter plekke wijzigen van de overeenkomst, onverminderd het feit dat (de medewerker van) 010 Logistics deze wijziging accepteert door zijn medewerking hieraan te verlenen.

5.6 010 Logistics is niet aansprakelijk voor bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van het niet of moeilijk passen van boedel in lift, door trap, door deur of enig ander onderdeel van het pand op het opgegeven adres. Hieronder valt ook eventuele schade aan muren.

5.7 010 Logistics is niet aansprakelijk voor diefstal van goederen van Cliënt. Cliënt dient bij de gehele opdracht aanwezig te zijn en vrijwaart 010 Logistics in elk ander geval.

5.8 Gebruik van touw ten behoeve van het takelen van objecten is voor risico van Cliënt.6. Toepasselijk recht

 

6.1 De overeenkomsten tussen 010 Logistics en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht.

 

Algemene opslagvoorwaarden - 010 Logistics (9-8-2018)


Artikel 1. Voorwerp en aard van de overeenkomst

Deze Algemene Opslag Voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten tussen vertegenwoordiger(s) van de onderneming 010 Logistics, hierna te noemen ‘010 Logistics‘, enerzijds en huurders die opslagruimte gebruiken (of die gebruik maken van enig ander opslagproduct of opslagdienst zoals bulk oppervlaktes, locker, kastjes, enz...), hierna te noemen ‘de Klant‘, anderzijds. Enerzijds worden de 010 Logistics vestiging, de gebruikte opslagruimte, het opslagproduct of de opslagdienst ‘de Opslagruimte’ genoemd terwijl de Algemene Opslag Voorwaarden anderzijds ‘de Overeenkomst’ zullen genoemd worden. Inzake de goederen die worden opgeslagen of die waar ook geplaatst worden op de 010 Logistics vestiging (met inbegrip van de Opslagruimte) zal de referentie ‘de Goederen’ gebruikt worden.

 

Artikel 2. Bestemming en gebruik

2.1         Het is de klant STRIKT VERBODEN de volgende Goederen op te slaan (deze lijst is niet uitputtend):

·         juwelen, bont, kustvoorwerpen, collectiestukken of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met een emotionele of bijzondere waarde,

·         cash (contanten), waardepapieren, effecten of aandelen,

·         elk voorwerp dat rook, geuren of stank afgeeft,

·         vogels, vissen, dieren of enig ander levend organisme,

·         afval en alle mogelijke afvalstoffen (waaronder ook dierlijke en giftige/gevaarlijke afvalstoffen),

·         voedsel en andere aan bederf onderhevige zaken tenzij deze zodanig stevig verpakt zijn dat ze geen ongedierte aantrekken of enige andere vorm van overlast kunnen veroorzaken,

·         vuurwapens, springstoffen of munitie,

·         illegale substanties zoals drugs, illegale voorwerpen of goederen die illegaal verkregen zijn zoals smokkelwaar of gestolen goederen, enz...

·         chemicaliën, radioactieve stoffen, biologische agenten,

·         asbest en/of blauwleer,

·         (kunst) mest,

·         gasflessen en/of accu’s,

·         vuurwerk,

·         auto- en/of motorwrakken,

·         brandbare en ontvlambare materialen of vloeistoffen waaronder benzine en diesel,

·         alle mogelijke andere giftige, ontvlambare of gevaarlijke stoffen of preparaten die als zodanig zijn hernomen onder de toepasselijke wetgeving of de lokale regelgeving, zoals:

- ontplofbare stoffen en preparaten zoals spuitbussen (waaronder

luchtverfrissers, haarlak, autolak, vernis en autoruitenontdooier); sprays en

(vloeibare) gassen zoals LPG, waterstof, acetyleen, propaan en butaan,

- oxiderende stoffen en preparaten zoals waterstof- en andere peroxiden,

chloraten, sterke salpeter- en perichloorzuren,

- (zeer licht) ontvlambare stoffen en preparaten, zoals petroleum, benzeen,

brandalcohol of methanol, terpentijn, white spirit, aceton, verf,

ruitenontdooier, luchtverfrisser, contacten neopreenlijm,

- (zeer) giftige stoffen en preparaten zoals methanol, ontvlekkers, pesticiden,

- schadelijke stoffen en preparaten zoals reinigingsproducten, verfverdunners,

houtbeschermingsproducten, afbijtproducten voor verf,

- bijtende stoffen en preparaten zoals ontstopper voor afvoerbuizen, ontkalker,

bijtende soda, sterke zuren, afbijtproducten zoals oven en wc-reinigers,

- irriterende stoffen en preparaten,

- sensibiliserende stoffen en preparaten,

- kankerverwekkende stoffen en preparaten,

- mutagene stoffen en preparaten,

- voor de voortplanting giftige stoffen en preparaten,

- milieugevaarlijke stoffen en preparaten zoals cfk’s, pcb’s en pct’s; pesticiden

en zware metalen zoals kwik in thermometers, cadmium en zink uit

batterijen, lood en koper,

- bestrijdingsmiddelen (pesticiden en herbiciden).

 

2.2         Indien de Klant handelt in strijd met artikel 2.1 is de Klant jegens

010 Logistics aansprakelijk voor alle schade die 010 Logistics hierdoor mocht lijden en stelt

de Klant zich bloot aan mogelijke strafrechtelijke vervolging. De Klant neemt er nota

van dat 010 Logistics de Goederen niet zal controleren of nagaan of deze in

overeenstemming zijn met de bepalingen van de Overeenkomst.

 

2.3          In het geval wordt vermoed dat de Klant in strijd handelt met deze Overeenkomst,

meer bepaald in strijd met artikel 2, dan heeft 010 Logistics het recht maar niet de verplichting om de

bevoegde overheden hieromtrent in te lichten en deze toegang te

geven tot de Opslagruimte voor verificatie doeleinden (alle kosten hiervan komen ten

laste van de Klant). 010 Logistics kan, maar is niet verplicht, de Klant hiervan in kennis te

stellen.

 

Artikel 3. Huurperiode

Een Overeenkomst tot opslag wordt afgesloten voor een initiële minimum periode van 1 maand, tenzij anders wordt overeengekomen onder de speciale voorwaarden. Na deze minimum periode van 1 maand wordt de Overeenkomst automatisch voor een onbepaalde duur verlengd en kan de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk worden opgezegd door de een of andere partij door middel van een schriftelijke kennisgeving met een opzegtermijn van tenminste 15 dagen.

 

Artikel 4. Huurprijs en wanbetaling

4.1         De verschuldigde huurprijzen en vergoedingen zullen per kalendermaand vooraf gefactureerd worden samen met de eventueel verschuldigde BTW (indien van toepassing). Bij de ondertekening van de Overeenkomst moet de Klant een eerste verschuldigde factuur betalen die slaat op de huurprijs alsook de eventuele vergoedingen en kosten in verband met de 1ste maand opslag. In het geval dat de Klant de Opslagruimte effectief in gebruik neemt na de 15de dag van een kalendermaand dan is de Klant bij ondertekening van de Overeenkomst tevens de huurprijs alsook de eventuele vergoedingen en kosten voor de volgende kalendermaand verschuldigd.

 

4.2         Als de betaling van de maandelijkse huurprijs en kosten niet volledig ontvangen is op de overeengekomen betaaldatum, dan heeft 010 Logistics het recht de Klant een administratieve vergoeding aan te rekenen als volgt: 20 EUR voor de 1ste herinnering en 20 EUR voor de 2de herinnering. Bij iedere herinnering, aanmaning of ingebrekestelling kunnen bijkomende incassokosten aangerekend worden.

 

4.3         Zodra de Klant in verzuim is danwel de huurprijs of een vergoeding verschuldigd krachtens de Overeenkomst niet betaald is binnen de 30 dagen na de overeengekomen betaaldatum dan verwerft 010 Logistics de volgende aanvullende rechten:

 

(a) de mogelijkheid, naar eigen inzicht, de Goederen te verwijderen uit de Opslagruimte teneinde deze over te brengen naar alternatieve opslaglocaties zonder enige aansprakelijkheid voor enig verlies of schade ten gevolge van deze verwijdering/overdracht,

 

(b) de mogellijkheid om alle kosten die voortvloeien uit de verwijdering en overdracht van de Goederen aan de Klant in rekening te brengen alsook de bijkomende opslagkosten elders samen met alle kosten die herhaalde verwijderingen/overdrachten met zich zouden meebrengen,

 

(c) de mogelijkheid de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en vervolgens de Klant een maandelijkse bezettingsvergoeding in rekening te brengen voor een bedrag gelijk aan de maandelijkse huurprijs, (e) de mogelijkheid voor 010 Logistics de Goederen in de Opslag Unit als verlaten goederen (res derelicta) te beschouwen en zich, naar eigen goeddunken, te ontdoen van deze Goederen. De opbrengsten van een verkoop in overeenstemming met artikel 4.3 komen aan 010 Logistics toe voor zover noodzakelijk ter betaling van eventuele kosten van 010 Logistics naar aanleiding van de uitoefening van de rechten onder dit artikel en ter kwijting van alle andere sommen verschuldigd aan 010 Logistics uit hoofde van deze Overeenkomst. Het saldo van de opbrengsten zal aan de Klant terugbetaald worden. Indien een Klant niet gelokaliseerd kan worden of nalaat het saldo van de opbrengsten te innen, zal 010 Logistics het saldo van de opbrengsten verder bijhouden voor rekening van de Klant. Niets in dit artikel zal afbreuk doen aan 010 Logistics’s recht op betaling inzake huurgelden of enige andere som verschuldigd uit hoofde van deze Overeenkomst en dit ongeacht of 010 Logistics er al dan niet voor gekozen heeft de rechten hierboven aangegeven uit te oefenen.

 

4.4         De Klant gaat ermee akkoord dat alle Goederen in de Opslagruimte tot zekerheid dienen van 010 Logistics’s recht op betaling van de huurprijs, kosten of enige andere som verschuldigd en dat de toegang tot de Goederen kan geweigerd worden tot op het moment dat alle uitstaande sommen betaald zijn. De klant aanvaardt tevens dat deze zekerheid op de Goederen in de Opslagruimte tot een verlies van eigendom kan leiden.

 

Artikel 5. Bepaling van de aansprakelijkheden

Het risico verbonden aan de opslag van Goederen in de Opslagruimte wordt altijd en uitsluitend door de Klant gedragen. 010 Logistics is niet aansprakelijk voor enige schade aan de Goederen noch zal 010 Logistics aansprakelijk zijn voor enige andere schade of economisch verlies van de Klant. 010 Logistics geeft de Klant geen garanties of zekerheden met betrekking tot de bewaring, het toezicht of de veiligheid inzake de 010 Logistics vestiging of de Opslagruimte. 010 Logistics zal de Goederen niet controleren en zal ook niet nagaan of de Goederen geschikt zijn voor opslag dan wel of deze in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen en de bepalingen en/of beperkingen van deze Overeenkomst. 010 Logistics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade bij de Klant indien de opslag van de Goederen ongepast, onveilig of illegaal zou zijn.

 

Artikel 6. Niet naleven en ontbinding Overeenkomst

6.1         In het geval dat de Klant: a) niet voldoet aan enige verplichting opgelegd door de wet, nationale of lokale reglementeringen of gebruiken; of b) nalaat de verplichtingen onder de bepalingen van deze Overeenkomst na te komen (met inbegrip van wanbetaling inzake verschuldigde huurgelden en kosten); of c) het voorwerp uitmaakt van een faillissement of en andere insolventie gerelateerde maatregel,dan verkrijgt 010 Logistics het recht te allen tijde de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder een opzegtermijn en zonder dat dit afbreuk doet aan haar bestaande rechten en verhaalsmogelijkheden. Bovendien zal 010 Logistics gerechtigd blijven alle verschulldigde verliezen, huurgelden, vergoedingen en kosten te verhalen op de Klant.

 

6.2         In het geval van beëindiging van deze Overeenkomst zal de Klant omtrent de beëindiging worden ingelicht en zal de Klant zijn/haar Goederen uit de Opslagruimte middels bezorging moeten ontvangen, binnen 14 dagen na deze kennisgeving. Indien de Klant nalaat de Goederen in ontvangst te nemen, zal 010 Logistics toepassing kunnen maken van de rechten verleend onder artikel 4, met inbegrip van het recht de Goederen te verkopen of er zich van te ontdoen.

 

Artikel 7. Mededelingen, adreswijziging

Vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst mag 010 Logistics, alle mededelingen of communicaties aan de Klant richten hetzij per post (op het adres vermeld in de Overeenkomst) hetzij per email of andere elektronische middelen (op het emailadres of enig ander elektronisch adres dat door de Klant medegedeeld werd). 14.2 De Klant moet 010 Logistics schriftelijk inlichten omtrent elke wijziging van het postadres, elektronisch adres of telefoonnummer en dit alvorens een dergelijke wijziging in werking treedt.

 

Artikel 8. Persoonsgegevens en persoonlijke levenssfeer

De gegevens van de Klant, zoals opgeslagen in de bestanden van 010 Logistics, zijn en blijven het exclusieve eigendom van 010 Logistics, onverminderd de geldende wetten inzake gegevensbescherming.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1         Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst vallen in principe onder de bevoegdheid van de Rechtbanken waar de Opslagruimte gevestigd is. Dit doet geen afbreuk aan het recht van 010 Logistics om beroep te doen op een andere Rechtbank die bevoegd is conform de toepasselijke wetgeving.

 

9.2         Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend de wetten en reglementen van het land of gebied van toepassing waar de Opslagruimte gevestigd is.

 

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1       Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

 

10.2       De Klant begrijpt en aanvaardt deze algemene opslagvoorwaarden en de Klant aanvaardt dat de algemene voorwaarden gratis beschikbaar zijn zowel in de vorm van een papieren exemplaar alsmede on-line via de website van 010 Logistics. 010 Logistics is gerechtigd deze algemene opslagvoorwaarden te wijzigen (de Klant wordt voor de tenuitvoerlegging van eventuele wijzigingen ingelicht via de post, email of 010 Logistics’s website). Gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn 30 dagen nadat een kennisgeving van 010 Logistics werd ontvangen of een bericht werd geplaatst op de website van 010 Logistics. De Klant wordt geacht in te stemmen met de wijzigingen tenzij de Klant binnen de voormelde 30 dagen periode 010 Logistics er schriftelijk van heeft ingelicht het niet eens te zijn met de wijzigingen. In het geval van een voorgenomen wijziging van de algemene voorwaarden, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst vanaf de ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden te beëindigen (met inachtname van een opzegtermijn van 15 dagen).

 

 

10.3       Alle verplichtigen uit hoofde van de Overeenkomst zullen geacht hoofdelijk en gezamenlijk te zijn, wanneer de Klant bestaat uit 2 of meer personen.

Download
Algemene Opslagvoorwaarden 010 Logistics
Adobe Acrobat document 203.5 KB